DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Aktualności

Deklaracja dostępności serwisu wckp.lodz.pl

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej o adresie www.wckp.lodz.pl

Data publikacji strony internetowej: 2011-09-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-03-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

· filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

· część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

 

Wyłączenia:

· mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

· filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej


 

Deklaracja dostępności architektonicznej

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego ul. Kopcińskiego 29, 90-142 Łódź

1. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście A od strony północnej działki 247/1 w obrębie s-2. Wejście B znajduje się od strony południowej ww. działki. Wejście A posiada możliwości skorzystania z niego przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Dla klientów ŁCDNiKP przeznaczone są oba wejścia. Z tego samego wejścia jest dostępny korytarz i sale dydaktyczne. Szerokość korytarza, przejść i drzwi jest dostosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.

2. Dla osób na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze. Budynek nie posiada windy.

3. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W ŁCDNiKP nie ma pętli indukcyjnych.

4. Wejście B posiada podjazd dla wózków. Z klatki schodowej przy wejściu A i B znajduje się dostęp do toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych

5. W holu korytarza parteru umieszczono "Infokiosk" umożliwiający otrzymanie informacji wizualnych i głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

7. Na miejscu po wcześniejszym umówieniu jest możliwość skorzystania z tłumacza migowego.


 

Oświadczenie sporządzono dnia 2023-03-24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 

Koordynatorem do spraw dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami jest Jarosław Koludo, adres poczty elektronicznej j.koludo@lcdnikp.elodz.edu.pl. Z koordynatorem kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 42 6783378.

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób ze szczególnymi potrzebami strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Adam Cyrański, adres poczty lektronicznej a.cyranski@lcdnikp.elodz.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 42 6786984. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Pokaż więcej
strzałka w dół