Nasze ośrodki

Nasze Ośrodki i Pracownie
 
Ośrodek Doradztwa Zawodowego
Ośrodek Doradztwa Zawodowego obejmuje swoją działalnością: orientację i doradztwo zawodowe, badanie predyspozycji zawodowych, kształtowanie postaw przedsiębiorczych i kompetencji 4K oraz edukację przedzawodową.

Działalność Ośrodka jest zorientowana na:

 • wspieranie szkół w koordynowaniu działalności informacyjno-doradczej,
 • wspieranie wszystkich typów szkół w organizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego (WSDZ),
 • współpracę z radami pedagogicznymi szkół w zakresie zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego,
 • współpracę z instytucjami, przedsiębiorcami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego,
 • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania szkół i rodziców na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kariery zawodowej,
 • prowadzenie kursów, warsztatów w zakresie coachingu, doradztwa zawodowego, w tym rozwijanie umiejętności interpersonalnych przygotowujących uczących się do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,
 • prowadzenie zajęć w zakresie zawodoznawstwa,
 • informowanie o lokalnym i regionalnym rynku pracy, udzielanie pomocy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych,
 • gromadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych,
 • udzielanie indywidualnych porad i doradztwa zawodowego uczniom i rodzicom,
 • wspieranie nauczycieli i uczniów w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych i kompetencji 4K,
 • promowanie szkolnictwa zawodowego.

Ośrodek Doradztwa Zawodowego jest organizatorem:

 • konkursów i turniejów w obszarze doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości,
 • przedsięwzięć informacyjno-edukacyjnych na temat szkolnictwa ponadpodstawowego (Festiwale Zawodów, Dni Doradztwa Zawodowego, Turnieje Zawodoznawcze),
 • wycieczek zawodoznawczych,
 • konferencji, spotkań z rodzicami,
 • warsztatów dla uczniów np.: „Moje talenty/predyspozycje zawodowe”, „Świat zawodów na wesoło”, „Cel-plan-działanie”, „Świadomy wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej”, „Moja przyszłość edukacyjno-zawodowa”, „Wyższe uczelnie i kierunki studiów”, „Kryteria wyboru szkoły, zawodu”,
 • szkoleń, kursów, warsztatów doskonalących dla rad pedagogicznych.
W Ośrodku funkcjonuje Punkt Konsultacyjny Doradztwa Zawodowego Indywidualnego z odpowiednią bazą informacyjną i narzędziami doradztwa zawodowego. Odbywają się systematyczne konsultacje indywidualne z uczniami, rodzicami, nauczycielami. Doradcy zawodowi Ośrodka prowadzą także doradztwo zawodowe indywidualne w łódzkich szkołach.
Doradcy zawodowi pomagają uczniom i dorosłym: określić zainteresowania i uzdolnienia, ustalić predyspozycje zawodowe, dokonać samooceny, odkrywać mocne strony, zidentyfikować czynniki trafnego wyboru zawodu, tworzyć indywidualne plany rozwoju zawodowego.

Zapraszamy na naszego Facebook'a

Pracownia Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
Specyfika działalności
Prace doradców metodycznych i PEPiW koncentrują się na integracji oddziaływań adresowanych do obu środowisk edukacyjnych w zakresie:
 • diagnozowania potencjału dzieci,
 • wspierania rozwoju dzieci oraz upowszechniania ich osiągnięć,
 • propagowania innowacyjnych koncepcji i rozwiązań edukacyjnych, wspomagania dyrektorów, nauczycieli i rodziców w tworzeniu środowiska przyjaznego edukacji małego dziecka.
Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Pracownia Edukacji Zawodowej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza nauczycieli oraz uczniów szkół na edukacyjne zajęcia pozaszkolne.
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Ośrodka Kształenia Zawodowego i Ustawicznego. Ofertę edukacyjną kierujemy do publicznych i niepublicznych szkół zawodowych, ich uczniów i nauczycieli oraz innych osób dorosłych zainteresowanych osiąganiem kwalifikacji zawodowych i drodze formalnej i pozaformalnej.

link do naszej podstrony

Regionalny Ośrodek Edukacji Mechatronicznej
Utworzenie ROEM jest odpowiedzią na zapotrzebowanie firm na pracowników z bardzo wysokimi kwalifikacjami korzystających w swojej pracy zawodowej z mechatroniki. i oparciu o unikatowe w skali kraju wyposażenie techniczno-dydaktyczne ośrodek prowadzi ogólnozawodowe i specjalistyczne szkolenia dla osób chcących osiągnąć nowe kwalifikacje lub podwyższać dotychczasowe.
Uroczyste otwarcie REGIONALNEGO OŚRODKA EDUKACJI MECHATRONICZNEJ odbyło się 25 lutego 2011 r. w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.Otwarcie ROEM zostało objęte patronatem honorowym przez Wojewodę Łódzkiego Panią Jolantę Chełmińską, Prezydenta Miasta Łodzi Panią Hannę Zdanowską oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty Pana Jana Kamińskiego.
Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji rozpoczęło działalność z dniem 1 września 2009 roku. Powstało ono na bazie doświadczeń funkcjonującej w latach 1999-2009 w ŁCDNiKP Pracowni Monitorowania Rynku Pracy dla Potrzeb Edukacji.
Działalność Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji ukierunkowana jest na analizę relacji, jakie zachodzą między edukacją a rynkiem pracy i dotyczy obszaru kształcenia na potrzeby regionalnego rynku pracy.
Zajmujemy się śledzeniem (obserwowaniem) sytuacji i zmian i rynku pracy oraz pozyskiwaniem informacji i oczekiwaniach tego rynku. Naszym celem jest prowadzenie kompleksowego systemu monitorowania rynku pracy dla potrzeb kształcenia zawodowego (szkolnego i ustawicznego) w Łodzi oraz w regionie.

Podstawowe kierunki prac:

 • Prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań oraz analiz dotyczących zmian i lokalnym/regionalnym rynku pracy w kontekście potrzeb edukacji, m.in.: i zakresie przewidywanej sytuacji i rynku pracy wybranych zawodów, oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji, kompetencji i usług szkoleniowych;
 • Dostarczanie narzędzi do szybkiego i elastycznego reagowania samorządów oraz szkolnictwa i potrzeby regionalnego rynku pracy oraz informacji dla potrzeb doradztwa zawodowego i dla programowania pożądanych w obszarze edukacji zmian (w zakresie określania kierunków kształcenia, poszukiwania nowych specjalizacji oraz koniecznych zmian i programach kształcenia).

link do naszej podstrony

Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych
ONTI działa i ramach Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego od 1996 roku.

Prowadzimy działalność i zakresie:

 • kształcenia informatycznego,
 • przygotowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań informatycznych,
 • kształcenia i odległość,
 • edukacji czytelniczej i medialnej,
 • pomiaru dydaktycznego.
Podejmowane przez nas działania obejmują swoim zasięgiem Łódź, województwo łódzkie. Wiele przedsięwzięć prowadzonych jest i terenie całego kraju. Współpracując z zagranicznymi partnerami, realizujemy również międzynarodowe projekty edukacyjne.

Zakres działań Ośrodka Nowoczesnych Technologii Informacyjnych:

 • Doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej i zakresie wykorzystania technologii informacyjnej i dydaktyce.
 • Kreowanie i wdrażanie do praktyki szkolnej nowych rozwiązań informatycznych wspomagających proces kształcenia oraz pracę ŁCDNiKP, szkół i instytucji edukacyjnych.
 • Certyfikowanie umiejętności nauczycieli i zakresie stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
 • Organizacja, we współpracy z uczelniami wyższymi, studiów podyplomowych z informatyki.
 • Opracowywanie i opiniowanie programów kształcenia informatycznego oraz tworzenie nowych rozwiązań metodycznych i zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem ICT.
 • Rozwijanie zainteresowań informatycznych uzdolnionych uczniów (organizacja zajęć pozaszkolnych i ramach Akademii Młodych Twórców i Twórczej Szkoły Komputerowej).
 • Organizacja konkursów i zasięgu wojewódzkim dla uczniów wszystkich typów szkół.
 • Kreowanie wizerunku nowoczesnej biblioteki szkolnej i wspieranie działań bibliotekarzy.
 • Wspieranie dyrektorów i nauczycieli i projektowaniu narzędzi pomiaru dydaktycznego oraz analizowaniu wyników egzaminów zewnętrznych.
 • Przygotowywanie i upowszechnianie publikacji Ośrodka (podręczniki, materiały dydaktyczne, książki, biuletyny).
 • Organizacja konferencji, sesji, seminariów i tematyce informatycznej.
 • Prace i ramach Regionalnego Centrum Innowacji firmy Microsoft (udział i programie Partnerstwo dla Przyszłości).
Pracownia Edukacji Europejskiej i Projektów Międzynarodowych
Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej wspiera nauczycieli w pracy z młodzieżą w zakresie edukacji europejskiej, regionalnej, historycznej, patriotycznej, obywatelskiej i prawnej oraz w pozyskiwaniu środków unijnych na realizację różnych zadań edukacyjnych. W strukturze Ośrodka działają dwie pracownie: Pracownia Edukacji Europejskiej oraz Pracownia Edukacji Regionalnej i Obywatelskiej.

Działalność Pracowni Edukacji Europejskiej koncentruje się na:

 • upowszechnianiu dobrych praktyk w zakresie edukacji europejskiej i obywatelskiej,
 • inspirowaniu uczących się do uczestnictwa w życiu społeczeństwa obywatelskiego,
 • tworzeniu platformy do wymiany doświadczeń i promocji działań uczniowskich w zakresie edukacji europejskiej i obywatelskiej,
 • pozyskiwaniu środków finansowych na edukację z różnych źródeł finansowania.
W ramach Pracowni funkcjonuje Regionalny Punkt Informacyjny Programu Erasmus+ certyfikowany przez Agencję Narodową Programu.

Do zadań Pracowni Edukacji Regionalnej i Obywatelskiej należy:

 • modelowanie edukacji regionalnej, historycznej, patriotycznej i edukacji obywatelskiej w łódzkich szkołach i placówkach,
 • modelowanie edukacji pozaformalnej i nieformalnej w edukacji historycznej, regionalnej, patriotycznej i obywatelskiej,
 • tworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń i promocji efektów działań uczniowskich w zakresie edukacji regionalnej i obywatelskiej,
 • budowanie więzi uczących się z „małą ojczyzną” (Łódź i region) oraz kształtowanie postaw patriotycznych we współdziałaniu z instytucjami środowiska lokalnego,
 • upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie edukacji historycznej, regionalnej i obywatelskiej.
Ośrodek koordynuje również działalność Akademii Seniora w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Pracownia Edukacji Humanistycznej.

Pracownia Edukacji Humanistycznej, działająca i Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, funkcjonuje i ramach Ośrodka Doskonalenia Szkolnych Systemów Edukacji.

Priorytetowa działalność PRACOWNI dotyczy następujących zagadnień:

 • Ocenianie osiągnięć uczniów i kontekście zewnętrznych wymagań egzaminacyjnych
 • Ocenianie kształtujące
 • Planowanie dydaktyczne
 • Przygotowanie uczniów do sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych
 • Testy kompetencyjne z języków obcych
 • Integracja międzyprzedmiotowa
 • Metody kształcenia stymulujące aktywność ucznia
 • Metody wyzwalające kreatywność
 • Metoda projektów jako strategia dydaktyczna
 • Metody synektyczne – kształtowanie umiejętności myślenia
 • i działania twórczego
 • Kształtowanie postaw innowacyjnych
 • Praca z uczniem zdolnym – przygotowanie do olimpiad i konkursów
 • Indywidualizacja procesu kształcenia – praca z uczniem trudnym
 • Awans zawodowy nauczyciela – planowanie i dokumentowanie rozwoju zawodowego
 • Sprawowanie opieki nad nauczycielem i krótkim stażu pracy
 • Organizacja procesu  nauczania – uczenia się języków obcych
 • Nowe programy kształcenia i ich ewaluacja
 • Przygotowanie uczniów do egzaminów państwowych z języków obcych
 • Edukacja artystyczna
 • Edukacja filozoficzna
 • Edukacja regionalna
 • Edukacja medialna (przede wszystkim filmowa)
 • Planowanie i organizowanie zajęć pozalekcyjnych i szkole z uwzględnieniem różnorodnych potrzeb i zainteresowań młodzieży
 • Multimedia i edukacji
 • Wychowanie patriotyczne i praktyce szkolnej
Pracownia Edukacji Matematycznej, Fizycznej i Chemicznej
Pracownia Edukacji Matematycznej, Fizycznej i Chemicznej jest częścią Ośrodka Doskonalenia Szkolnych Systemów Edukacji. Skupieni w niej doradcy metodyczni wspomagają pracę łódzkich nauczycieli matematyki, fizyki  i chemii II, III i  IV etapu edukacji.

Najważniejsze działania pracowni to:

 • wspieranie szkół i tworzeniu  optymalnych warunków edukacyjnych do rozwoju intelektualnego i osobowościowego dzieci i młodzieży poprzez efektywne planowanie i organizowanie procesu kształcenia i kontekście wdrażania nowej podstawy programowej i zmianami i egzaminach zewnętrznych
 • wypracowanie skutecznych metod  pracy i zajęciach przedmiotowych, poprzez indywidualizację procesu kształcenia, stosowanie form 
  i sposobów pracy uwzględniających np.  preferencje i stylach uczenia się, rodzajach zdolności, umiejętności korzystania z technologii informacyjnych, także i pracy z uczniami i specyficznych potrzebach edukacyjnych
 • doskonalenie nauczycieli (w tym  konsultacje indywidualne) i zakresie konstruowania oraz modyfikowania  planów dydaktycznych 
  i programów  kształcenia przedmiotowego, oceniania diagnostycznego i kształtującego, stosowania nowych technologii i procesach uczenia się
 • organizowanie wymiany doświadczeń nauczycieli poprzez m.in.  modelowe zajęcia edukacyjne i prezentacje dydaktyczne ukazujące sprawdzone i praktyce rozwiązania metodyczne
 • publikacje efektów prac zespołów  zadaniowych i metodycznych
 • przeprowadzanie konkursów  dla uczniów (Fotografujemy zjawiska fizycznochemiczne,  Matematyczne wędrówki po Łodzi, Matematyczna Piramida, konkursy chemiczne dla uczniów szkół ponadgiomnazjalnych)
 • organizowanie i prowadzenie dla  uczniów szczególnie zainteresowanych matematyką, fizyką i chemią sesji, seminariów i konsultacji pokazujących najnowsze osiągnięcia tych dziedzin wiedzy, możliwości wykorzystania ukształtowanych umiejętności w sytuacjach życia codziennego.
Pracownia Edukacji Przyrodniczej i Prozdrowotnej
Doradcy metodyczni Pracowni Przyrodniczej i Prozdrowotnej i ramach doskonalenia i doradztwa prowadzą systematyczne spotkania edukacyjne i tym: konsultacje indywidualne i grupowe, doradztwo przywarsztatowe, modelowe zajęcia edukacyjne i wiele innych. Nasza oferta skierowana jest do wszystkich nauczycieli - zarówno rozpoczynających karierę zawodową, jak i do nauczycieli dysponujących dłuższym stażem pracy i sprzyja doskonaleniu i zakresie:
 • planowania,
 • organizowania i badania efektów procesu dydaktyczno - wychowawczego,
 • doborze i adaptacji / tworzenia programów nauczania i materiałów dydaktycznych,
 • rozwijania umiejętności metodycznych,
 • podejmowania działań innowacyjnych.
Jesteśmy przekonani, że współpraca z nauczycielami zaowocuje osiągnięciem wspólnie zakładanych celów.
Ośrodek Zarządzania w Edukacji
Ośrodek Zarządzania w Edukacji realizuje usługi edukacyjne skierowane do kadry zarządzającej przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, liderów szkolnych i nauczycieli. Działania ukierunkowane są i ustawiczne wspomaganie dyrektorów, wicedyrektorów i inne osoby w rozwoju zawodowym, doskonalenie umiejętności zarządczych, organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami i oczekiwaniami, aktualnymi trendami oraz kierunkami zmian w edukacji.

Ośrodek organizuje:

 • Forum Dyrektorów Przedszkoli, Szkół, Placówek Oświatowych,
 • Akademię Wicedyrektora,
 • Akademię Młodego Dyrektora,
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu Zarządzania Oświatą.
Ośrodek wspiera także młodych nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie oraz legitymujących się krótkim (do 3 lat) stażem pracy.
W OZwE funkcjonują dwie pracownie:
 • Pracownia Zarządzania Szkolnym Systemem Edukacji
 • Pracownia Rozwoju Zawodowego i Osobistego Nauczycieli.
Pracownia Wychowania i Profilaktyki

Podstawowe zadania Pracownii Wychowania i Profilaktyki:

 • Inicjowanie zmian i procesie wychowania  i profilaktyki
 • Wspieranie dyrektorów i nauczycieli w zakresie doskonalenia szkolnych systemów wychowania
 • Kształtowanie oraz doskonalenie umiejętności wychowawczych i społecznych nauczycieli
 • Pomoc nauczycielom w tworzeniu warunków w funkcjonalnym przystosowaniu do wypełniania roli zadań współczesnej edukacji
 • Współdziałanie z nauczycielami w kreowaniu warunków umożliwiających społecznościom szkolnym uczenie się przez całe życie
 • Wspieranie nauczycieli w zakresie monitorowania i ewaluacji działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły
 • Propagowanie nowatorskich rozwiązań  w obszarze wychowania i profilaktyki
 • Upowszechnianie metody dramy i edukacji, wychowaniu i profilaktyce; propagowanie idei teatru edukacyjnego
Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4 Zdjęcie 5 Zdjęcie 6 Zdjęcie 7 Zdjęcie 8 Zdjęcie 9 Zdjęcie 10 Zdjęcie 11 Zdjęcie 12
Pokaż więcej
strzałka w dół