O nas

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
W roku 1996 powstało Wojewódzkie Centrum Kształcenia Praktycznego, które od 1998 roku funkcjonowało pod nazwą Wojewódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, a w roku 2001 zmieniło nazwę na Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
Działalność Centrum od samego początku zorientowana jest na systematyczne unowocześnianie i doskonalenie systemu edukacji oraz ustawiczne kształcenie osób dorosłych. Placówka jest tak zorganizowana, aby mogła doskonalić umiejętności zawodowe i wzbogacać warsztat pracy kadry pedagogicznej wszystkich typów szkół oraz placówek oświatowych dla potrzeb reformowanej szkoły, a także prowadzić kształcenie dorosłych oraz kształcenie praktyczne uczniów w ramach zajęć dydaktycznych całorocznych i w formach pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowoczesnego, specjalistycznego wyposażenia technodydaktycznego.
Za naszą misję uważamy przygotowanie kadry pedagogicznej do wypełniania zadań szkoły oraz stałego podnoszenia poziomu jakości pracy i efektów kształcenia. Celem naszej instytucji jest doskonalenie umiejętności dydaktycznych i zawodowych nauczycieli oraz kształcenie dorosłych. Dążymy do spełniania zadań naszych klientów, zapewniając im pełną satysfakcję z uczestnictwa w zorganizowanych formach doskonalenia i doradztwa oraz umożliwiamy uzyskanie dokumentów potwierdzających zdobyte umiejętności.

W strukturach Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego działają dwa główne ośrodki:
Centrum Doskonalenia Nauczycieli – organizujące i prowadzące doradztwo metodyczne i doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także wspieranie kadry pedagogicznej we wprowadzaniu zmian i innowacji w szkolnych systemach edukacyjnych.
Centrum Kształcenia Zawodowego – zorientowane na organizację kształcenia praktycznego uczniów i dorosłych w różnych obszarach zawodowych. Są to m. in. mechatronika, robotyka, elektronika, energoelektronika, elektronika samochodowa, komputerowe wspomaganie projektowania, komputerowe wspomaganie wytwarzania, BHP i ergonomia, programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie.

W Centrum Doskonalenia Nauczycieli funkcjonują następujące Ośrodki:
• Ośrodek Doskonalenia Szkolnych Systemów Edukacji
• Ośrodek Zarządzania w Edukacji
• Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych
• Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej
• Ośrodek Doradztwa Zawodowego

Ośrodek Doskonalenia Szkolnych Systemów Edukacji działają pracownie prowadzące doradztwo i doskonalenie w zakresie: wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, edukacji humanistycznej, edukacji przyrodniczej, wychowania i profilaktyki.
Ośrodek Zarządzania w Edukacji zajmuje się budowaniem szkolnych systemów jakości, edukacją projakościową uczniów, doskonaleniem wewnętrznego systemu jakości, doskonaleniem umiejętności edukacyjnych i wychowawczych nauczycieli, zarządzaniem szkołą i placówką oświatową.
Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych prowadzi działania w zakresie edukacji medialnej, komputerowego wspomagania projektowania, kształcenia na odległość, praktycznych zastosowań informatyki w edukacji.
Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej organizuje doskonalenie dotyczące nowych modeli edukacji, europejskich programów kształcenia, edukacji regionalnej i obywatelskiej.
Ośrodek Doradztwa Zawodowego zajmuje się orientacją i doradztwem zawodowym, badaniem predyspozycji zawodowych oraz edukacją ekonomiczno-prawną i przedsiębiorczością.

W Centrum Kształcenia Zawodowego funkcjonuje Ośrodek Edukacji Zawodowej, w ramach którego funkcjonują następujące pracownie:
• Pracownia Kształcenia Praktycznego
• Pracownia Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ergonomii
• Regionalny Ośrodek Edukacji Mechatronicznej

Ośrodek Edukacji Zawodowej prowadzi kształcenie zawodowe dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, słuchaczy, młodocianych pracowników i osób dorosłych. Doskonali nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Organizuje kształcenie ustawiczne dostosowane do potrzeb rynku pracy. Organizuje egzaminy potwierdzające ukształtowanie wybranych umiejętności dla uczestników pozaszkolnych form kształcenia oraz egzaminy zewnętrzne potwierdzające kwalifikacje zawodowe we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną.

Regionalny Ośrodek Edukacji Mechatronicznej w oparciu o unikatowe w skali kraju wyposażenie techniczno-dydaktyczne prowadzi szkolenia ogólnozawodowe i specjalistyczne dla osób chcących osiągnąć nowe kwalifikacje w zakresie mechatroniki (uczniów, studentów, nauczycieli szkół zawodowych, pracowników przedsiębiorstw, osób poszukujących pracy).

Ponadto w ramach Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego funkcjonują trzy zespoły interdyscyplinarne:
• Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji
• Zespół ds. Projektów
• Zespół Wydawniczy

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji prowadzące działalność ukierunkowaną na analizę relacji zachodzących między edukacją a rynkiem pracy i dotyczącą obszaru kształcenia na potrzeby regionalnego rynku pracy.
Zespół ds. Projektów zajmujący się pozyskiwaniem środków ze źródeł zewnętrznych na realizację działań projektowych.
Zespół Wydawniczy, który realizuje prace wydawnicze i upowszechnia materiały wspierające dla uczestników form doskonalenia oraz podmiotów współpracujących.

Centrum rocznie przeprowadza średnio ponad 5000 usług, w których bierze udział około 50 000 osób.

Pokaż więcej
strzałka w dół