Cel i zadania ŁSKM

Image courtesy of renijth krishnan / FreeDigitalPhotos.netCelem podstawowym działalności ŁSKM jest zwiększenie konkurencyjności szkół i instytucji kształcących młodzież i osoby dorosłe ( w tym osoby bezrobotne) w regionie łódzkim poprzez rozwój modułowych ofert programowych, podniesienie jakości usług edukacyjnych oraz przygotowanie ich do integracji z Unią Europejską.

Uczestnictwo w ŁSKM jest dobrowolne i opierać powinno się na udokumentowanych doświadczeniach w zakresie opracowywania oraz wdrażania programów kształcenia i szkolenia zawodowego o strukturze modułowej.

ŁSKM służy integracji środowisk i instytucji stosujących w praktyce koncepcję modułowych programów kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym metodologię modułów umiejętności zawodowych (ILO-MES) oraz inne podejścia metodologiczne.

Podstawowe zadania ŁSKM są zbieżne z PSKM i obejmują między innymi:

  • Wymianę doświadczeń, programów i materiałów szkoleniowych, rozwiązań organizacyjnych, metodycznych oraz przykładów dobrych praktyk pomiędzy członkami ŁSKM;
  • Rozwój programów modułowych, odpowiadających standardom kwalifikacji zawodowych i zidentyfikowanych potrzebom, zgodnych z oczekiwaniami krajowego i europejskiego rynku pracy;
  • Wypracowanie systemu doskonalenia kadry dydaktycznej i organizatorów szkoleń modułowych w ramach ŁSKM w zakresie : diagnozowania potrzeb szkoleniowych, projektowania programów, pakietów edukacyjnych, nowoczesnych metod kształcenia i uczenia się raz zapewnienia jakości usług edukacyjnych oraz z wykorzystaniem technologii e-learningu;
  • Współpracę z zagranicznymi organizacjami, wykorzystującymi koncepcję modułowych programów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz włączenie się w sieć europejską  dostawców usług z tego zakresu;
  • Świadczenie usług w zakresie opracowywania, realizacji i ewaluacji programów kształcenia i szkolenia zawodowego o budowie modułowej oraz doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej z tym związane;
  • Promocję i upowszechnianie doświadczeń i „dobrych praktyk” instytucji edukacyjnych – członków ŁSKM – poprzez m.in.: organizację seminariów i konferencji, publikację artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych, sieci Internet oraz wydawanie własnych materiałów informacyjnych i metodycznych
  • Kreowanie wspólnych przedsięwzięć członków ŁSKM w tym: projektów pilotażowych , badawczych, innowacji, eksperymentów pedagogicznych, inicjatyw wydawniczych dotyczących kształcenia i szkolenia zawodowego, doskonalenia jakości usług edukacyjnych oraz edukacji przez całe życie;
  • Współpracę z pracodawcami, stowarzyszeniami zawodowymi, partnerami społecznymi w zakresie określenia potrzeb edukacyjnych  i tworzenia nowych ofert programowych w konwencji modułowej;
  • Formułowanie opinii w sprawach dotyczących rozwoju modułowej koncepcji kształcenia i szkolenia zawodowego w regionie łódzkim
  • Ścisłą współpracę we wszystkich obszarach działania z PSKM.
Pokaż więcej
strzałka w dół