Działania ŁSKM

Image courtesy of Stuart Miles / FreeDigitalPhotos.netZ inicjatywy ŁCDNiKP oraz dyrektorów szkół należących do Łódzkiej Sieci Kształcenia Modułowego w siedzibie ŁCDNiKP odbyła się konferencja dla dyrektorów szkół zawodowych i nauczycieli kształcenia zawodowego ”Kształcenie modułowe z perspektywy szkoły zawodowej”. Celem konferencji była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk szkół wdrażających kształcenie modułowe. Podczas konferencji swoimi doświadczeniami podzielili się dyrektorzy szkół: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 z Łodzi, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 z Tomaszowa Mazowieckiego, Łódzkiej Szkoły Mody Kosmetologii-Fryzjerstwa ANAGRA oraz przedstawiciele Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Konferencja była pierwszym spotkaniem podczas, którego dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych mogli wymienić doświadczenia związane z wdrażaniem kształcenia modułowego. Taka wymiana doświadczeń jest cenna ze względu na to, że w trakcie tego typu spotkań mówi się o realnych problemach z jakimi spotykają się dyrektorzy i nauczyciele kształcenia zawodowego.

Planowana jest kontynuacja tego typu spotkań w ramach prac ŁSKM.

Rada Programowa, która spotkała się siedzibie ŁCDNiKP opracowana plan pracy ŁSKM na rok szkolny 2013/2014. Uczestnicy spotkania omawiali zagadnienia dotyczące organizowania i podnoszenia jakości kształcenia modułowego, oraz dzielenia się dobrymi praktykami. Uczestnicy zebrania po zapoznaniu się z propozycjami zadań do realizacji ustalili priorytety do realizacji przez ŁSKM:

 1. popularyzowanie dobrych praktyk związanych z kształceniem modułowym w ramach spotkań z nauczycielami, dyrektorami szkół, przedstawicielami rynku pracy, rodzicami i uczniami oraz organami prowadzącymi i nadzorującymi szkoły; działania te mają pokazać rozwiązania organizacyjne stosowane przez dyrektorów i nauczycieli;
 2. popularyzowanie idei kształcenia modułowego poprzez organizowanie zajęć modelowych dla nauczycieli o krótkim stażu pracy oraz rozpoczynających kształcenie zadaniowe; wymiana doświadczeń i pokazanie metod pracy w praktyce szkolnej pozwala spojrzeć na kształcenie modułowe z innej perspektywy; młodzi nauczyciele, którym brak umiejętności organizowani pracy własnej i uczących się mogą zaczerpnąć z doświadczenia innych nauczycieli;
 3. doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez wymianę doświadczeń – dobrych praktyk; celem tego działania ma być doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli pracujących w modelu zadaniowym; wymiana doświadczeń pozwala zwiększać jakość i efektywność kształcenia;
 4. zorganizowanie zajęć warsztatowych dla dyrektorów dotyczących organizowania kształcenia modułowego; zajęcia te mają dać możliwość przećwiczenia w warunkach symulowanych sytuacji z jakimi przyjdzie się zmierzyć dyrektorom w praktyce szkolnej;
 5. stworzenie katalogu zadań zawodowych, które powinny być przetworzone w zadania dydaktyczne wykonywane przez uczniów na zajęciach; katalogi takie ułatwią organizowanie procesu uczenia się oraz sprawdzanie efektywności kształcenia;
 6. utworzenie bazy materiałów dydaktycznych dla nauczycieli, przygotowanie scenariuszy zajęć prowadzonych w systemie zadaniowym oraz zestawów zadań; niewielka ilość materiałów dydaktycznych, którą nauczyciele mogą wykorzystać w kształceniu zadaniowym zrodziła potrzebę opracowania tego typu pomocy dydaktycznej dla nauczycieli i upowszechnienia ich na Platformie Edukacyjnej.
 7. wyłonienie spośród dyrektorów szkół zawodowych i nauczycieli kształcenia zawodowego liderów kształcenia modułowego, którzy dzieliliby się swoim doświadczeniem związanym z organizowaniem kształcenia zadaniowego;
 8. utworzenie zakładki poświęconej kształceniu modułowemu na stronie internetowej ŁCDNiKP.

Priorytety działania jakie wyznaczone zostały przez Radę Programową ŁSKM są realizowane przez nauczycielski zespół zadaniowy ds. wdrażania kształcenia modułowego oraz szkoły należące do ŁSKM. Podczas pierwszego zebranie nauczycielskiego zespołu ds. wdrażania kształcenia modułowego priorytety te zostały poddane analizie. Spośród wszystkich zadań zespół wybrał te, które w pierwszej kolejności muszą być realizowane. Do zadań tych należą:

 1. popularyzowanie dobrych praktyk związanych z kształceniem modułowym w ramach spotkań z nauczycielami, dyrektorami szkół, przedstawicielami rynku pracy, rodzicami i uczniami oraz organami prowadzącymi i nadzorującymi szkoły;
 2. popularyzowanie idei kształcenia modułowego poprzez organizowanie zajęć modelowych dla nauczycieli o krótkim stażu pracy oraz rozpoczynających kształcenie zadaniowe;
 3. stworzenie katalogu zadań zawodowych, które powinny być przekształcone w zadania dydaktyczne wykonywane przez uczniów na zajęciach;
 4. utworzenie bazy materiałów dydaktycznych dla nauczycieli, przygotowanie scenariuszy zajęć prowadzonych w systemie zadaniowym oraz zestawów zadań;

W dalszej kolejności realizowane będą działania, których celem jest doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez wymianę doświadczeń – dobrych praktyk; zorganizowanie zajęć warsztatowych dla dyrektorów dotyczących organizowania kształcenia modułowego; wyłonienie spośród dyrektorów szkół zawodowych i nauczycieli kształcenia zawodowego liderów kształcenia modułowego, którzy dzieliliby się swoim doświadczeniem związanym z organizowaniem kształcenia zadaniowego oraz utworzenie zakładki poświęconej kształceniu modułowemu na stronie internetowej ŁCDNiKP;

Dyrektorzy szkół, nauczyciele i wszystkie zainteresowane osoby mogą liczyć na wsparcie ze strony członków ŁSKM w działaniach podejmowanych w związku z wdrażaniem kształcenia modułowego do praktyki edukacyjnej.

ŁSKM jest organizacją otwartą do której mogą przystąpić szkoły, pragnące podnieść efektywność kształcenia zawodowego. Ponadto oferuje wsparcie wszystkim jednostkom organizującym kształcenie zawodowe – modułowe.

Opracowanie Donata Andrzejczak

Pokaż więcej
strzałka w dół